Zapošljavanje

Otvoreni natječaji:


REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/07
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  25.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – Program predškole, povećani opseg posla, rad na određeno puno radno vrijeme
                               do 31.08.2020.
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – program predškole“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 25.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 02.08.2019. godine._________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/08
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  25.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – treći odgojitelj (privremeno povećanje opsega poslova), rad na određeno puno radno vrijeme
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – treći odgojitelj“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 25.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 02.08.2019. godine.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/09
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  25.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)
 
 •  VSS diplomirani ekonomist/magistar ekonomije ili VŠS prvostupnik ekonomije
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – voditelj/ica računovodstva na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 25.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 02.08.2019.godine.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Zatvoreni natječaji:REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/05
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  18.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 18.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 26.07.2019. godine.


 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/06
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  18.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 18.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 26.07.2019. godine.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/04
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  18.07.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijeća raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
SPREMAČ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
                               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • NKV, osnovna škola
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – spremač/ica na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 18.07.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 26.07.2019. godine.
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 


REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/03
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  29.04.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij za psihologa, položen stručni ispit
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Ulica braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj, stručni suradnik – psiholog na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 29.04.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 07.05.2019. godine.
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/02
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  05.02.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 4 izvršitelja/ice – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 05.02.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 13.02.2019. godine.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/19-01/01
Ur.Broj: 251-597-04-19-1
Zagreb,  03.01.2019.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 3 izvršitelja/ice – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita, (ako je uvjet za radno mjesto), dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 04.01.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 14.01.2019. godine.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/13
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  24.12.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
TAJNIK/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
 •  VSS diplomirani pravnik/magistar prava ili VŠS upravni pravnik
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –tajnik/ica na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 24.12.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 02.01.2019.godine

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/12
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  13.12.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 2 izvršitelja/ice – neodređeno puno radno vrijeme, upražnjena radna mjesta
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem  neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Ulica braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 13.12.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 21.12.2018. godine.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa: 112-01/18-01/11
Ur:Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb, 20.11.2018.
 
NATJEČAJ
 
Na temelju čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 - dalnjem tekstu: Zakon) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA raspisuje se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:
 
                                                                              ODGOJITELJ/ICA
 

 • jedan (1)  pripravnik/ca na određeno vrijeme od 1 godine
    
Uvjeti:
Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koji se obrazovala.
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
      -       dokaz o stručnoj spremi
      -       domovnicu
      -       elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o
               podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
               osiguranje (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
      -       životopis
      -    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona (ne starije od mjesec dana od objave natječaja).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:
Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Zagreb, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb s naznakom „ za natječaj za stručno osposobljavanje za rad za radno mjesto odgojitelj/ica“.
Nepotpune, nepravodobne prijave i one dostavljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA  20.11.2018. i traje do 28.11.2018.
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/10
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  19.11.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – Program predškole, povećani opseg posla, rad na određeno puno radno vrijeme
                               do 31.07.2019.
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem  neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Ulica braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica, program predškole“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 19.11.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 27.11.2018.godine.
 


 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/09
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  24.10.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 24.10.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 01.11.2018.godine.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/08
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  24.10.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.).
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Ulica braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na neodređeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 24.10.2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 01.11.2018.godine.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa: 112-01/18-01/07
Ur:Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb, 18.09.2018.
 
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
 
Na temelju čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 - dalnjem tekstu: Zakon) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA raspisuje se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:
 
                                                                              ODGOJITELJ/ICA
 
 • dva (2)  pripravnika na određeno vrijeme od 1 godine
    
Uvjeti:
Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koji se obrazovala.
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
      -       dokaz o stručnoj spremi
      -       domovnicu
      -       elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o
               podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
               osiguranje (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
      -       životopis
      -    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela                     navedenih u čl.25. st.1. Zakona (ne starije od mjesec dana od objave natječaja).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:
Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Zagreb, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb s naznakom „ za natječaj za stručno osposobljavanje za rad za radno mjesto odgojitelj/ica“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA  19.09.2018. i traje do 27.09.2018.
          


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/06
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  12.09.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA od dana 14.12.1999.god.
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi – VŠS/VSS, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj –odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 13.09.2018.godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 21.09.2018.godine.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/05
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  12.09.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – treći odgojitelj (privremeno povećanje opsega poslova), rad na određeno puno radno vrijeme
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA od dana 14.12.1999.god.
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi – VŠS/VSS, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – treći odgojitelj/ica na određeno“
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 13.09.2018.godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA i traje do 21.09.2018.godine.REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/04
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  07.06.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matije Gupca objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
SPREMAČ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matije Gupca od dana 14.12.1999.god.
-  NKV, osnovna škola
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Izabranog kandidata će se prije sklapanja ugovora o radu uputiti na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica, a troškove će snositi poslodavac.
 
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) te članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić Matije Gupca, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja.
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 07.06.2018.godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Matije Gupca i traje do 15.06.2018.godine.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/03
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  17.04.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matije Gupca objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
SPREMAČ/ICA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočne radnice
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matije Gupca od dana 14.12.1999.god.
-  NKV, osnovna škola
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Izabranog kandidata će se prije sklapanja ugovora o radu uputiti na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica, a troškove će snositi poslodavac.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić Matije Gupca, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja.
 
                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 17.04.2018. god. na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Matije Gupca i traje do 25.04.2018. godine.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/01
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  14.03.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matije Gupca objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
TAJNIK/CA
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matije Gupca od dana 14.12.1999.god.
-  VSS diplomirani pravnik ili VŠS upravni pravnik
-  poznavanje rada na osobnom računalu
-  1 godina radnog iskustva
-  probni rad: 90 dana
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić Matije Gupca, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja.
 
                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 14.03.2018.na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Matije Gupca i traje do 22.03.2018.godine.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTĆ MATIJE GUPCA
Zagreb, Braće Cvijića 18
Klasa:  112-01/18-01/02
Ur.Broj: 251-597-04-18-1
Zagreb,  14.03.2018.
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matije Gupca objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
DOMAR/VOZAČ
               
- 1 izvršitelj/ica – određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnika na rad
               
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matije Gupca od dana 14.12.1999.god.
-  SSS, strojobravar, bravar, stolar, električar, vodoinstalater
-  vozač „B“ kategorije
-  1 godina radnog iskustva
-  probni rad: 60 dana
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
 
Izabranog kandidata će se prije sklapanja ugovora o radu uputiti na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta domara-vozača, a troškove će snositi poslodavac.
 
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
                Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić Matije Gupca, Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana od dana objave natječaja.
 
                O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
 
Natječaj je objavljen 14.03.2018.na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Matije Gupca i traje do 22.03.2018.godine.
 
 
 

   
 


 

Ispiši stranicu